** ราคาโปรโมชั่นแพ็คเกจพิเศษ เส้นทาง R3a ทัวร์เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) 3 คืน 4 วัน ไปรถกลับรถ พิมพ์
เขียนโดย VRP   

 

โปรแกรมแพ็คเกจพิเศษ (เส้นทาง R3a)เชียงรุ้ง(สิบสองปันนา)

 

จิ่งหง(JingHong) 3 คืน 4 วัน

 

ลักษณะการเดินทาง : ไปรถกลับรถ

 

สวนสนุก Wanda Theme Park

 

เมืองเชียงรุ้ง   หรือเมืองสิบสองปันนา เมืองแห่งนกยูง ประเทศจีน ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมาช้า

 

นาน อารยธรรม-เชื้อชาติ ที่ใกล้เคียงกันอย่างแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการย้อนอดีตวิถีชีวิตชื่นชมกับวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของพี่น้องชาวไทยใหญ่-ไทยลื้อ ซึ่งเป็นต้นกำเนิด ไทยลื้อแถบภาคเหนือของไทย จึงน่าไปสัมผัสยิ่ง

 

สวนสนุก Wanda Theme Park สวนสนุกสัญชาติจีน ยิ่งใหญ่ไม่แพ้สวนสนุกใดๆในโลก ประกอบไปด้วยพื้นที่มากถึง 6

 

ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยสวนน้ำและสวนสนุก พร้อมเครื่องเล่นมากกว่า 20 ชนิด พร้อมทั้งโรงแรมระดับ 5-7 ดาว ศูนย์การค้าระดับใหญ่  โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน  โรงละครสุดอลังการ ด้วยเงินลงทุนมหาศาลถึง 15,000 ล้านหยวน หรือ ประมาณกว่า 85,000 ล้านบาท โดยกลุ่มนักลงทุนชาวจีน Wanda Group ซึ่งเป็นกลุ่มลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

 

กำหนดการเดินทาง  วันที่    

วันแรก สนามบินเชียงราย – เชียงแสน - เขตปกครองพิเศษ (จีนเช่าลาว 99 ปี) - เชียงของ

กำหนดการเดินทาง

......... น.  พร้อมกันที่จุดหมาย ณ...สนามบิน จ.เชียงราย  รับคณะขึ้นรถตู้ปรับ พร้อมสัมภาระกระเป๋า และออกเดินทางสู่ อ.เชียงแสน ณ.ท่าเรือพิเศษห้าเชียง

07.45 น.  หลังอาหารนำท่านเดินทางบริเวณท่าเรือบั๊ก ผ่านการตรวจสอบเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของแล้วนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำโขงสู่ด่านห้วยทราย สปป.ลาว ประมาณ 5 นาที นำท่านขึ้นรถปรับอากาศลาว ตามเส้นทาง R3a ซึ่งเป็นถนนที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง Logistics ในการลำเลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม โดยทางรัฐบาลลาวได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ปัจจุบันได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิดใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่านมา ผ่านเมืองสำคัญคือ เมืองเวียงภูคา สภาพเส้นทางในช่วงนี้ เป็นทางราบสลับกับขึ้นเขาเป็นบางช่วง ชมทิวทัศน์สองข้างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าอันอุดมสมบูรณ์ เขียวขจี ลัดเลาะไปตามไหล่เขาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว ซึ่งย้อนอดีตของเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อน

12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง ร้านเฮือนลาว ณ เมืองหลวงน้ำทา แล้วเดินทางสู่สามแยกนาเตยแล้วไปยังด่านชายแดนลาวที่บ้านบ่อเต็น ซึ่งเป็นเขตเช่าที่รัฐบาลจีนทำสัญญาเช่าต่อรัฐบาล สปป.ลาว ในระยะยาว ให้นักลงทุนชาวจีนได้มาเปิดกิจการค้าชายแดนระหว่างจีน-ลาว รวมทั้งคาสิโนให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และชายแดนจีนที่บ้านบ่อหาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของลาว / จีน แล้วออกเดินทางต่อไปยังเมืองหล้าโดยรถบัสปรับอากาศจากประเทศจีน

18.00 น. เดินทางถึงเมืองเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสิบสองปันนา เป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีสมญานามว่า “เมืองนกยูง” รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 วันที่สองของการเดินทาง เมืองหล้า-เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) – “ชมโชว์พาราณสี”

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร พาท่านชมตลาดเช้าเมืองหล้า พาท่าน  เดินทางถนน R3a สู่ป่าอรัญญา หรือล่องเรือแม่น้ำลา เที่ยวเมืองเทวโลกเมืองยวง เที่ยวถ้ำควายขาวแสง

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชมหมู่บ้านไทลื้อเมืองยาง เดินทางถนน R3a ไปเมืองเชียงรุ้ง ผ่านสะพานแขวนแม่น้ำโขง เข้าสู่ที่พักโรงแรม Good Chang, Huafa หรือเทียบเท่า ที่เมืองเชียงรุ้ง

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังจากทานเสร็จ พาท่านไปชม “โชว์พาราณสี” อันลือชื่องดงาม ณ โรงละครกลางเมืองเชียงรุ้ง โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที กับการแสดงตื่นตาตื่นใจ วัฒนธรรมประเพณีประยุกต์ที่หาชมได้ยาก หลังดูโชว์ พาท่านกลับโรงแรม เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเที่ยวตลาดกลางคืนใกล้โรงแรม

 วันที่สาม ของการเดินทาง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมการแสดงสัตว์แสนรู้มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ต่างๆ อาทิ เสือ หมี ลิง สุนัข ฯลฯ และการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ และสาดน้ำกันเพื่อเป็นสิริมงคล ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี (อีก้อ) เย้า ฯลฯ และการแสดงสาธิตพิธีแต่งงาน ของเผ่าอีก้อเที่ยง

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่วัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนาน ได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยาน หรือเถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้ มาตั้งแต่ปี 2548 สืบเนื่องจากตระหนักดีว่า ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท มีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนา พอๆ กับในแถบเอเชียอาคเนย์ เช่น ไทย ลาว กัมพูชา พม่า

ค่ำ   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นสู่โรงแรมที่พัก เชิญตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับไปยังด่านบ่อหาน เพื่อกลับสู่ลาวที่ด่านบ่อเต็น

10.00 น.   เดินทางถึงด่านบ่อหาน นำท่านผ่านด่านเข้าสู่ด่านบ่อเต็น ประเทศลาว และแวะดูบรรยากาศบ่อนกาสิโน

12.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านเฮือนลาว เมืองหลวงน้ำทา และออกเดินทางกลับสู่เมืองห้วยทราย โดยรถปรับอากาศลาว

17.00 น.    เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการศุลกากร แล้วนำท่านนั่งเรือข้ามโขงสู่ฝั่งไทย

18.00 น.     รับประทานอาหารเย็นที่ร้าน “น้ำโขงริเวอร์ไซด์” เดินทางกลับจุดรับส่ง

00.00 น.     ถึงจุดนัดหมายโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม - ค่ารถรับส่งไปกลับ ฝาง-เชียงของ

-                    ค่ายานพาหนะรับ – ส่ง และท่องเที่ยวตลอดรายการ

-                    ค่าชมสถานที่ตามที่ระบุ “โชว์เมืองพาราณสี”

-                    โรงแรมที่พักห้องละ 2-3 ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่ม 360 หยวน เงินไทยประมาณ 2,000 บาท)

-                    อาหารทุกมื้อตามรายการ

-                    มัคคุเทศก์ ลาว-จีน

-                    ค่าผ่านแดน สปป.ลาว และค่าวีซ่าจีน

-                    ค่าเรือโดยสาร และสัมภาระข้ามไทย-สปป.ลาว

-                    ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 200,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม - ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น / ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น

-                    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าอาหารตามสั่ง นอกเหนือจากรายการ ค่าโทรศัพท์

-                    ค่าเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์

-                    สิ่งของน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

-                    ค่า  VAT

เอกสารที่ต้องใช้ - หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

-                    รูปถ่ายสีที่ใช้ในการยื่นวีซ่าพื้นสีฟ้าหรือสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ไม่สวมแว่นดำ

การชำระเงิน - สำรองที่นั่งก่อนการเดินทาง 20 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50% ส่วนที่ค้างชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 5 วัน

-                    ยกเลิกการเดินทาง 3 – 5 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 50% ของเงินมัดจำ

-                    ยกเลิกในวันเดินทาง หัก 100% ของราคา

** ราคานี้ยกเว้นช่วงวันตรุษจีน วันสงกรานต์ วันเมย์เดย์ และวันชาติจีน **

 

 

15

23

S 4849757

S 5120160

S 12091437

S 12091438

S 12091440

S 12091442

S 12091477

S 12091472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 8757

 

 

1464151485908 resized

 

1463793919582 resized

1463796942883 resized

1463796947398 resized

 

 S 21667850

S 21667898

S 21667908

S 21667918

S 21667934

S 21667977

S 21667985

1453278714814

1453278717082

1453278722307

 1463796957873 resized

1463796959632 resized

1463815400946 resized

 1464151451671 resized

1464151453966 resized

1464151464340 resized

1464151478949 resized

1464151449597 resized

1464151442769 resized

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com