sideBar
ใหม่! ทัวร์สิงคโปร์ ขึ้น – ลง เชียงใหม่ โดยสายการบิน Air Asia (FD) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย VRP   
วันพุธที่ 21 กันยายน 2011 เวลา 11:52 น.ขึ้น – ลง เชียงใหม่ โดยสายการบิน Air Asia (FD)กำหนดการเดินทาง        10 – 12 ธันวาคม 2554

วันแรกของการเดินทาง                         เชียงใหม่ – สิงคโปร์

13.00 น.                  พร้อมคณะที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่  เคาน์เตอร์ผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ สายการบิน ซิลค์ แอร์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับท่าน พร้อมเช็คสัมภาระ และผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง

15.25 น.                  ออกเดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3451 สู่สิงคโปร์

19.30 น.                  ถึงสนามบิน ชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพร้อมรถปรับอากาศรอรับคณะ

20.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(1) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ROYAL @ QUEEN HOTEL หรือเทียบเท่าเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง                      สิงคโปร์ – เกาะเซนโตซ่า – UNIVERSAL STUDIO - น้ำพุดนตรี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2) หลังอาหารนำท่านแวะชมสินค้าที่ร้านปลอดภาษี ร้าน Mistang Shop มีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายอาทิเช่น นาฬิกา ,น้ำหอม,เสื้อ,ของที่ระลึก,ช๊อคโกแลต เป็นต้น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะเซ็นโตซ่า นำท่านสัมผัสกับ Merlion Tower ด้านในท่านจะได้รับทราบถึงที่มาของเมอร์ไลอ้อน จากนั้นนำท่านขึ้นลิฟท์ไปชมทิวทัศน์ด้านบนซึ่งเป็นส่วนหัวของเมอไลอ้อน ชมวิวในมุมสูงของประเทศสิงคโปร์ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณปากของเมอร์ไลอ้อน

จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการ ชมภาพยนตร์ 4D ที่ใช้เงินลงทุนกว่า 3.5 ล้านเหรียญ ท่านจะได้ตื่นตะลึงกับภาพยนตร์ที่ได้เห็นทั้งรูป ได้ยินเสียง และรู้สึกถึงแรงสัมผัสต่าง ๆ

นำท่านสนุกสนานกับสวนสนุกแห่งใหม่ของเอเชีย UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE แบ่งเป็น 3 โซนใหญ่ ได้แก่ UNIVERSAL STUDIOS , FESTIVE WALK , MARINE LIFE PARK (บางส่วนยังไม่เปิด)

UNIVERSAL STUDIOS สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดแบ่งเป็น 7 โซนให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลิน
มีโซน Hollywood , New York, Sifi, Mummy, The Lost world , Shrek, Madagusga ซึ่งแต่ละโซนก็จะมีเครื่องเล่นและการแสดงต่างๆให้ท่านได้เพลิดเพลินได้ทั้งวัน และยังมีร้านอาหารที่หลากหลาย เช่นเบอร์เกอร์,

ไก่ทอด,อาหารตามสั่ง เป็นต้น และร้านค้าของที่ระลึกตัวการ์ตูนต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบให้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก

ด้านล่างของสวนสนุกมีคาสิโนที่ใหญ่และหรูให้ท่านได้เสี่ยงโชคกันจนอาจลืมเวลาไปเลย ด้านหน้าของคาสิโนมีถนนช้อปปิ้ง FESTIVE WALK ถนนแห่งความบันเทิงระดับโลก อาทิเช่น เครนแดนซ์ (เปิดให้ชม 21.00น. ไม่ได้จัดอยู่ในทัวร์) ,ทะเลสาบแห่งความฝัน, แหล่งรวมนักแสดงเปิดหมวกมากมาย, ร้านค้าและร้านอาหารต่าง ๆ มีให้เลือกหลากหลาย รวมถึง 5 โรงแรมระดับหรู

***ไม่รวมอาหารกลางวัน

เย็น                         พร้อมคณะที่จุดนัดหมายนำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(3) จากนั้นนำท่านโดยสารรถในเกาะเซนโตซ่า เพื่อชม น้ำพุดนตรี (Musical Fountain) อันโด่งดังการแสดงระบำไฟและน้ำ (Dance of Fire and Water Show) มีสีเสียงที่น่าตื่นตาตื่นใจที่คุณสัมผัสได้ในยามค่ำคืน เทคโนโลยีเลเซอร์รุ่นล่าสุดผสมผสานกับภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ เรียบเรียงท่วงทำนองเป็นบัลเล่ย์ของน้ำพุเต้นรำ เป็นดนตรีและเสียงที่ขับกล่อมโสตประสาททั้งห้าของคุณ (กรณีฝนตกหนักการแสดงอาจจะถูกยกเลิก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์)

20.15 น                   นำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง                      สิงคโปร์ – เชียงใหม่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4) หลังอาหารจากนั้นนำท่านชมความงดงามของเมืองสิงคโปร์ให้ท่านได้พบกับสัญลักษณ์ของสิงค์โปร์ Merlion ชมความหลากหลายของวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็น China town,ผ่านชมย่าน Little India และ ผ่านชม ตึก Esplannade และเที่ยวชมภายในของ Marina Bay Sand (ไม่รวมค่าขึ้น Sky park)

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อต่างๆ บนถนน ORCHARD เช่น ห้าง CENTER POINT, ORCHARD POINT, TAKASHIMAYA S.C., TANG เป็นต้น

เย็น พร้อมคณะที่จุดนัดหมาย นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(6)

จากนั้นนำนำท่านเดินทางสู่สนามบินชางฮี

20.00 น.                  ออกเดินทางกลับสู่เชียงใหม่  โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3452

22.00 น.                  ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

อัตราค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่เดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 13,900                     บาท

เด็กอายุ 2- 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน (เสริมเตียง) 12,900                     บาท

เด็กอายุ 2- 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)                11,900                     บาท

พักเดี่ยว 5,000                     บาท

อัตรานี้รวม

 1. โรงแรมที่พัก ระดับ 4* พักห้องละ 2 ท่าน
 2. อาหารทุกมื้อตามที่กำหนดในรายการ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 4. หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ดูแลตลอดการเดินทาง (สำหรับคณะที่มากกว่า 15 ท่านขึ้นไป)
 5. ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 6. กระเป๋าสวยเก๋ 1 ใบ


อัตรานี้ไม่รวม

 1. 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เชียงใหม่ - สิงคโปร์ – เชียงใหม่

ราคาประมาณ 7,000 บาท เช็ค ณ วันที่ 20/9/11 ราคามีการเปลี่ยนแปลง

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักอบรีด ฯลฯ
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
 3. 4. ทิปไกด์, หัวหน้าทัวร์ และพนักงานขับรถ

หมายเหตุ เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ มีกฏหมายที่ค่อนข้างจะเข้มงวด ท่านควรจะระมัดระวัง เช่น

 1. การทิ้งขยะ และการสูบบุหรี่ ควรทิ้งในสถานที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
 2. การข้ามถนนควรข้ามถนนตรงทางม้าลาย
 3. สำหรับท่านที่สูบบุหรี่ ควรจะซื้อจากสนามบินประเทศไทยเข้าไป เพราะบุหรี่ในสิงคโปร์ มีราคาสูง แต่จำกัดจำนวนที่นำเข้าได้คือ 1 ซองที่แกะแล้ว
 4. การขึ้นรถ TAXI ควรเข้าคิว

สิ่งของต้องห้าม ห้ามนำขึ้นเครื่อง

มาตรการจำกัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย์ ขึ้นเครื่องบิน

 1. ของเหลว เจล และ สเปรย์ ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100  มิลลิลิตนำขึ้นเครื่องได้
 2. ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสซึ่งเปิด – ปิดผนึกได้ โดยถุงพลาสติดใสต้องมีขนาดไม่เกิน 1 ลิตร
 3. ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสขึ้นในห้องโดยสารได้เพียงคนละ 1 ถุง เท่านั้น และต้องแยกออก

จากสัมภาระติดตัวอื่น ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เมื่อถึงจุดตรวจค้น

 1. ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหาร สำหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยา ที่มีเอกสารกำกับชัดเจน
  1. ของเหลว เจล และ สเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (Duty free shops) ที่สนามบินหรือบนเครื่องบินต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิด  ผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยการเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่เดินทาง และควรตรวจสอบ ข้อมูลจากร้านค้าปลอดอากรก่อนซื้อสินค้า


กรรไกรตัดเล็บ ตะไบเล็บ มีดพับ มีดปลอกผลไม้ คัตเตอร์ หรือสิ่งของใด ๆ ที่มีคม มีลักษณะคล้ายมีด ควรใส่ไว้ในกระเป๋าใบใหญ่

อย่าใส่กระเป๋าใบเล็กถือขึ้นเครื่อง  อย่างเด็ดขาด

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2012 เวลา 00:46 น.